Splošni pogoji uporabe spletnega mesta panonija.net

Šteje se, da ste z vsakim ogledom ali s transakcijo na naših spletnih straneh seznanjeni s celotno vsebino splošnih pogojev in ste v ponujene splošne pogoje privolili brez omejitev. Tudi v prihodnje ste, do preklica ali spremembe veljavnih splošnih pogojev, ob vsakem ogledu ali pri vsaki transakciji, opravljeni na naši strani, zavezani k navedenim splošnim pogojem. V primeru, da se s temi splošnimi pogoji ali delom teh splošnih pogojev ne strinjate, vas pozivamo, da nemudoma prenehate z dostopanjem do spletnega mesta panonija.net. Čistopis zadnje verzije splošnih pogojev lahko zahtevate z elektronskim sporočilom, ki ga pošljete na naslov podpora@panonija.net.

1.0. DEFINICIJA POJMOV

SPLOŠNI POGOJI uporabe spletnega mesta panonija.net (v nadaljevanju Splošni pogoji) predstavljajo pravno veljaven in zavezujoč sporazum med ponudnikom ter obiskovalci oz. avtorji vsebin spletnega mesta panonija.net.

SPLETNO MESTO panonija.net (v nadaljevanju panonija.net) je spletno mesto, ki v okviru domenskega prostora http://www.panonija.net ponuja obiskovalcem določene storitve.

PONUDNIK STORITEV (v nadaljevanju ponudnik) spletnega mesta panonija.net, lastnik vsebin ter lastnik in skrbnik programskih aplikacij ter z njo povezanih storitvenih dejavnosti je družba Panonia, oglaševanje in storitve Slavko Rajšp s.p., Plitvički Vrh 7 9250 Gor. Radgona, Slovenija, če ni navedeno drugače.

OBISKOVALEC storitve je vsaka oseba, ki na kakršenkoli način uporablja storitve spletnega mesta panonija.net (v nadaljevanju obiskovalec). Ko obiskovalec vnese vsebino na spletnem mestu panonija.net, postane avtor vsebine.

AVTOR VSEBINE je vsaka oseba, ki vnese kakršnokoli vsebino v eno izmed kategorij spletnega mesta panonija.net. Vnos vsebin je možen v kategorije: Zabava, Špprt, Kultura, Ostalo(v nadaljevanju avtor vsebin).

2.0. PREDMET STORITEV

Storitve panonija.net so namenjene obveščanju/informiranju obiskovalcev o aktualnem dogajanju na območju SV Slovenije. Dogajanje zajema štirii sklope in sicer: ZABAVA, ŠORT, KULTURA, OSTALO.

Storitve so na voljo 24 ur na dan in 365 dni na leto. Ponudnik si pridržuje pravico do spremembe, začasne ali trajne omogočitve vsake izmed ali vseh navedenih funkcionalnosti brez predhodnega obvestila.

Vsak obiskovalec uporablja vse storitve panonija.net na lastno odgovornost.

3.0. POGOJI ZA UPORABO STORITVE

Vsa določila splošnih pogojev veljajo enakovredno tako za obiskovalce kot za avtorje vsebin razen v primerih, kjer je izrecno določeno drugače.

Ponudnik si pridržuje pravico, da v vsakem trenutku spremeni pogoje dostopa do storitev obiskovalcem oziroma avtorjem vsebin dogaja.se.

Uporaba storitev v kakršnekoli nezakonite namene ni dovoljena.

4.0. PRAVILA ZA UPORABO VSEBIN

Vse vsebine, objavljene na stranehpanonija.net, so last ponudnika in/ali njegovih partnerjev ali pogodbenih sodelavcev. Vsa avtorska dela so zaščitena že z nastankom in jih ni potrebno posebej označevati. Med vključena avtorska dela sodijo med drugim tudi vsa računalniška koda, urejena struktura sistema ter vse pisno, slikovno, zvočno in drugo gradivo. Skladno z določbami prava intelektualne lastnine k avtorsko zaščitenemu gradivu ni potrebno dodajati oznake (npr. avtorsko zaščiteno, copyright, (c), ipd.), ampak je to zaščiteno že s samim nastankom ter nepooblaščenim osebam že kot tako prepoveduje nadaljnjo reprodukcijo, distribucijo, spreminjanje, javno prikazovanje in predvajanje ter ostale oblike izkoriščanja avtorskega dela.

Ponudnik je izključni lastnik znamke panonija.net in iz nje izvedenih imen.

Ponudnik si pridržuje pravico, da bo v primeru ugotovljenih kršitev pravic intelektualne lastnine ukrepal proti kršiteljem v skladu z zakonodajo.

Kopiranje, distribucija ali spreminjanje katerihkoli informacij brez predhodnega pisnega dovoljenja s strani ponudnika ni dovoljena. Za dovoljenje k uporabi zaščitenega gradiva ponudnika pišite na naslov info@panonija.net.

4.1. VSEBINE IN GRADIVA, KI JIH POSREDUJEJO AVTORJI VSEBIN

Avtor vsebin se strinja, da so vsa gradiva, ki jih posreduje v okviru storitev spletnega mesta panonija.net , javna, razen v primerih, ko je izrecno drugače določeno.

S posredovanjem gradiva na spletno mesto panonija.net daje avtor vsebin, ki je informacijo posredoval, ponudniku pravico do časovno neomejene uporabe in objave posredovanega gradiva, vključno s pravico reprodukcije, distribucije, predelave oziroma spreminjanja, javnega prikazovanja in predvajanja gradiva delno ali v celoti po presoji ponudnika.

S sprejemom pravil se avtor vsebin strinja, da ponudnik ni odgovoren za ravnanje tretjih oseb z informacijami, ki jim jih pošlje sam.

Avtor vsebin jamči, da so vsa gradiva, ki jih posreduje na spletno mesto panonija.net v okviru njegovih storitev, brez kakršnihkoli pravnih napak ter da gradiva niso zaščitena s pravicami intelektualne lastnine. V primeru objave gradiv, ki so zaščitena s pravicami intelektualne lastnine, avtor vsebin jamči, da je pred objavo pridobil ustrezno soglasje nosilcev pravic.

Ponudnik v nobenem primeru ne odgovarja za pravne napake na gradivu, ki ga je v dobri veri prejel od avtorja vsebin. Ponudnik si v primeru ugotovljenih kršitev pravic intelektualne lastnine pridržuje pravico ukrepanja proti kršiteljem v skladu z zakonodajo.

Če menite, da so bile z gradivom objavljenim v okviru storitev spletnega mesta panonija.net kršene vaše avtorske pravice, se prosim najprej obrnite na oddelek za pomoč obiskovalcem na info@panonija.net.

4.2. ODGOVORNOST OBISKOVALCEV

Storitve spletnega mesta uporabljajo obiskovalci na lastno odgovornost.

Ponudnik storitev ne zagotavlja, da so katerikoli podatki, ki jih posredujejo ostali obiskovalci, točni.

Obiskovalec se strinja, da lahko vsebine in gradiva panonija.net vsebujejo povezave na različne zunanje strani, kot so na primer druga internetna spletišča, posamezne strani ali drugi viri. Obiskovalec soglaša, da ponudnik ni odgovoren za dostopnost, vsebino ali napake zunanjih povezav.

5.0. ZASEBNOST IN VARSTVO PODATKOV

Ponudnik bo ravnal z vsemi osebnimi podatki in informacijami pridobljenimi od obiskovalcev/avtorjev vsebin, vključno z elektronskimi naslovi, zaupno, in bo takšne podatke uporabljal ali razkril le za namene, zaradi katerih jih je z dovoljenjem obiskovalcev/avtorjev vsebin zbiral ali zakonsko zahteval.

Ob vnosu vsebine na spletno mesto panonija.net avtor vsebine vnese naslednje podatke:
- ime ali psevdonim,
- naslov elektronske pošte (opcijsko),
Psevdonim avtorja je objavljen javno pod objavljeno vsebino, ki jo je avtor vnesel.

Elektronski naslovi avtorja ni javno objavljen podatek in se uporablja v naslednje namene:
- enkratno obvestilo o potrditvi objave vsebine na portalu,
- enkratno obvestilo o obiskanosti vnesene vsebine
- obveščanje o posebnih ugodnostih, ki jih ponudnik storitve ponuja avtorjem vsebin.

Ponudnik storitev se zavezuje, da bo skrbno in v skladu z zakonodajo varoval podatke obiskovalcev/avtorjev vsebin in pri tem postopal v skladu z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov.

Ponudnik storitev se zavezuje, da bo skrbno in v skladu z zakonodajo varoval podatke obiskovalcev/avtorjev vsebin in pri tem postopal v skladu z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov.

6.0. NADZOR NAD UPORABO

Ponudnik si pridržuje pravico za nadzor celotnega gradiva in podatkov, ki jih avtorji vsebin posredujejo na spletno mesto panonija.net v okviru njegovih storitev, vendar ponudnik ne odgovarja za točnost vnesenih podatkov s strani avtorjev vsebin, niti za kakršnokoli izgubo ali škodo, nastalo na podlagi teh podatkov ali zaradi njihove izgube. Ponudnik si v skladu z namenom izpolnjevanja določb tega sporazuma pridržuje pravico nadzora in vpogleda v katerekoli podatke in gradiva, ki jih avtor vsebin posreduje v okviru storitev spletnega mesta, ter pravico, da po svoji presoji izbriše, premakne ali spremeni katerokoli gradivo, ki po njegovem mnenju krši določila teh pogojev, vendar se k temu ne zavezuje. Avtorji vsebin, ki v okviru storitev panonija.net posredujejo tovrstne podatke ali gradivo, so za kršitve odgovorni ne glede na poseg ponudnika.

7.0. NESPOŠTOVANJE SPLOŠNIH POGOJEV

Ponudnik si pridržuje pravico, da v primeru nespoštovanja kateregakoli določila po svoji presoji ukrepa proti obiskovalcu/avtorju vsebin, ki krši določila teh pogojev.

8.0. ODGOVORNOST

Obiskovalec/avtor vsebine se strinja, da ponudnika, njegove lastnike, zaposlene, pogodbene sodelavce in druge pooblaščence odvezuje kakršnekoli odgovornosti za izgubo podatkov ali kakršnekoli druge težave ali nevšečnosti, ki jih utrpi zaradi lastne zlorabe storitev spletnega mesta ali zlorabe drugih obiskovalcev. Ponudnik prav tako ni odgovoren za kakršnokoli prekinitev delovanja storitve, ne glede na razlog.

V vseh primerih kršitev določb teh pogojev, si ponudnik pridržuje pravico, da sproži postopke v lastnem imenu oz. se kot sospornik pridruži tistim obiskovalcem, ki so bili na kakršenkoli način oškodovani.

Ponudniku, njegovim lastnikom, zaposlenim, pogodbenim sodelavcem ali pooblaščencem so obiskovalci/avtorji vsebin za povzročeno materialno in nematerialno škodo odgovorni po splošnih pravilih obligacijskega prava.

V primeru suma kaznivega dejanja si ponudnik pridržuje pravico, da o tem obvesti tudi državne organe.

Ponudnik obiskovalcem ne jamči, da bo uporaba storitev spletnega mesta panonija.net varna, neprekinjena, vedno na razpolago, niti, da bo opravičila njihova pričakovanja do spletnega mesta. Ponudnik prav tako ni odgovoren za telefonske in mrežne povezave ter storitve, vključno s pokritjem območja ali prekinitvijo zveze. Ponudnik ni odgovoren za kakršnokoli škodo, vključno s škodo zaradi izgubljenih podatkov, izgubo programov, stroški povezav, stroški preskrbe nadomestnih storitev ali prekinitev storitev, ki izhajajo iz uporabe spletnega mesta, panonija.net četudi je ponudnik seznanjen z možnostjo tovrstne škode.

V primeru uporabe, ki kaže znake kaznivega ravnanja, si ponudnik pridržuje pravico, da poleg zgoraj navedenih sankcij obvesti ustrezne državne organe.

9.0. SPREMEMBE SPLOŠNIH POGOJEV

Obiskovalec se strinja s temi pogoji z vsakokratnim obiskom spletnega mesta panonija.net , ne glede na to, če se je na spletno mesto vnesel kakršnokoli vsebino ali ne. Pravica obiskovalca ob uporabi storitve je vezana na vse morebitne kasnejše spremembe ali dopolnitve (določb, omejitev in/ali pogojev), ki jih določi sam ponudnik.

Ponudnik lahko kadarkoli neomejeno spremeni, ukine ali prekine katerikoli del storitve, kakor tudi dostopnost do katerekoli lastnosti storitve, aplikacije, baze podatkov ali posameznih vsebin.

S sprejemom teh pogojev se obiskovalec zavezuje, da bo redno spremljal in spoštoval določbe izdaje splošnih pogojev, ki bo veljala v času njegove uporabe storitve.

10.0. REŠEVANJE SPOROV

Za vprašanja, pripombe in pritožbe, ki se nanašajo na storitve spletnega mesta panonija.net , se najprej obrnite na e-poštni naslov info@panonija.net ali na poštni naslov podjetja panonia, oglaševanje in storitve, Slavko Rajšp.s.p..

10.1. PRISTOJNOST ZA SPORE

Ta sporazum je sklenjen v Gornji Radgoni, Republika Slovenija. Za spore, ki izhajajo iz uporabe te storitve ter v zvezi z podjetjem panonia, oglaševanje in storitve., se uporablja izključno pravo Republike Slovenije. Vse stranke pogodbe, ne glede na njihovo dejansko geografsko lokacijo, nacionalno pripadnost ali povezanost, se strinjajo, da so v okviru te storitve vezane izključno s pravom Republike Slovenije. Za spore v zvezi s tem sporazumom ne veljajo določbe Konvencije ZN o pogodbah za mednarodno prodajo blaga.

Za vse spore in pravne postopke v zvezi s tem sporazumom, uporabo storitve ter delovanjem storitve, je izključno pristojno sodišče v Murski Soboti.

11.0. KONTAKTI

Za spletno mesto panonija.net skrbi podjetje Panonia, oglaševanje in storitve Slavko Rajšp s.p., Plitvički Vrh 7 9250 Gor. Radgona, Slovenija.

Elektronski naslov: info@panonija.net

Matična številka: 3336093000
Identifikacijska številka za DDV: 25861298

12.0. VELJAVNOST POGOJEV

Ta verzija splošnih pogojev uporabe ima zaporedno številko 1 in velja od 1.06.2008.